wersja językowa / language version / language version

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w drodze korespondencji mailowej, telefonicznie bądź w inny sposób, a także w związku z realizacją bądź zamiarem zawarcia umowy jest TAKSIM-POL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000035392, NIP: 5240006542, REGON: 010016387 (dalej jako: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:
  1. mailowy, kierując wiadomość e-mail na adres
  2. w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszej siedziby: ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, rozpatrzenie wniosków i żądań kontaktujących się osób bądź realizacja umowy lub zamiar jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwiony interes Administratora bądź osoby trzeciej, tj. wykonanie działań kontaktowanych w stosunku do klienta (kontrahenta) lub potencjalnego klienta (kontrahenta), lub innej kontaktującej się osoby, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona przysługujących im roszczeń – zależnie od zakresu kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w związku z kontaktem z Administratorem jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora wskazany powyżej (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku zbierania danych osobowych od klienta (kontrahenta) lub potencjalnego klienta (kontrahenta) podstawą tą jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, określonego powyżej. W przypadku kontaktu z Administratorem przetwarzane są dane kontaktowe oraz tożsamość kontaktującej się osoby, a także inne dane podane przez tę osobę w korespondencji, mailu, rozmowie telefonicznej lub w innej drodze, które są niezbędne dla rozpatrzenia jej sprawy. W przypadku zbierania danych od klienta (kontrahenta) przetwarzane są dane identyfikacyjne i kontaktowe klienta (kontrahenta) oraz ewentualnie jego pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację umowy, a także dane niezbędne do rozliczenia takiej umowy. Odnośnie do pozyskiwania danych od potencjalnego klienta (kontrahenta) przetwarzane będą dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także ewentualnie inne niezbędne w celu prowadzenia negocjacji i innych rozmów zmierzających do zawarcia umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w szczególności firmie świadczącej usługi informatyczne oraz usługi prawne. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, tj. do czasu rozpatrzenia sprawy, z którą zwróciła się osoba kontaktująca, oraz udzielenia odpowiedzi, a w przypadku obowiązywania umowy między Administratorem a klientem (kontrahentem) – przez okres obowiązywania takiej umowy, z kolei w przypadku prowadzenia negocjacji lub innych rozmów zmierzających do zawarcia umowy – do czasu zakończenia takich negocjacji lub rozmów. Po upływie ww. okresów Administrator może przechowywać dane osobowe w celu realizacji jego prawnie usprawiedliwionych interesów, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach (m.in. podatkowych).

Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawie do niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość, a w przypadku dotyczącym realizacji umowy lub zamiaru jej zawarcia – jest ono niezbędne do realizacji tego celu. Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi skuteczną komunikację z kontaktującą się osobą i może prowadzić do niezrealizowania jej interesu, z jakim kontaktowała się drogą mailową, a w przypadku umowy może skutkować niemożliwością rzetelnej realizacji takiej umowy bądź prowadzenia negocjacji lub rozmów zmierzających do jej zawarcia.

Monitoring

RODO - informacje związane z monitoringiem

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040